ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van Tandartsenpraktijk drs. A.E.M. de Valcke B.V. – Molenrijnselaan 45 (KvK 16043278) www.tandartsdevalcke.nl , hierna te noemen: “Tandarts de Valcke”.

 

1.De Overeenkomst

1.Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Tandarts de Valcke en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

 

2.Uitvoering van de Overeenkomst

1.Tandarts de Valcke staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.

2.Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/ geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

3.Tandarts de Valcke is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandarts de Valcke is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

4.Cliënt dient te allen tijde Tandarts de Valcke volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 

3.Kosten

1.De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).

2.De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de websites van Tandarts de Valcke. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

3.Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Tandarts de Valcke in de regel voorafgaand aan de behandeling een begroting.

4.Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht. 5.Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Tandarts de Valcke hiervan de specificatie.

 

4.Annuleren van afspraken

1.Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal twee werkdagen voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Tandarts de Valcke de gereserveerde tijd en afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de website.

2.Tandarts de Valcke is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

 

5.Annuleren van behandeling

1.Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Tandarts de Valcke gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

 

6.Declaratie

1.Infomedics verzorgt voor Tandarts de Valcke de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55354629. De betalingsvoorwaarden zijn tevens beschikbaar op de website van Infomedics ( www.infomedics.nl ).

2.Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Tandarts de Valcke gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

 

7.Bezwaar

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandarts de Valcke.

2.Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

3.De klacht zal door Tandarts de Valcke worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

4.Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandarts de Valcke de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

 

8.Aansprakelijkheid

1.Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

2.Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door ZorgSom, PienSupport of andere (software)tools.

 

9.Toepasselijk recht

1.Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandarts de Valcke is het Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Tandarts de Valcke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in ‘s-Hertogenbosch.

 

10.Overige bepalingen

1.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Zeer gewaardeerde patiënt,

Bijna 42 jaar nadat ik mijn praktijk ben begonnen houd ik op met de taken die er als praktijkeigenaar bij komen en zal ik mij alleen nog richten op hetgeen ik het liefst doe, tandheelkunde.

Na een periode van zorgvuldig onderzoeken wie ik de beste kandidaat acht om mijn patiënten en werknemers over te nemen is mijn keuze gevallen op Daan Kruger, eigenaar van Tandartsenpraktijk Beukenhof.

Per 1 september zal hij de praktijk en praktijkvoering overnemen en zullen wij verder gaan als Tandartsenpraktijk Beukenhof – locatie Molenrijnselaan.

Naast de vaste gezichten die u gewend bent bij ons te zien zullen er in de loop van de tijd ook enkele nieuwe bijkomen. Voor u als patiënt zal er de komende tijd weinig veranderen. Wij kijken er naar uit u en onze nieuwe collegae te ontvangen in uw vertrouwde omgeving.

Met vriendelijke groet en tot snel,

André de Valcke

U kunt ons per 1 september bereiken op de volgende manieren:

www.tandartsenpraktijkbeukenhof.nl

info@tandartsenpraktijkbeukenhof.nl

073-6566212